Välkommen till Öhbergs Pumpservice

Miljöpolicy

Öhbergs Pumpservice arbetar med service, reparationer, underhåll och försäljning av pumpar, kompressorer och blåsmaskiner av alla fabrikat. Vi utför även laserriktningar, stötpulsmätning och arbetsområdet är Storstockholm där vi med servicebilar betjänar våra kunder. Vi lagerför reservdelar, tillbehör och har en fullt utrustad verkstad.

Vi skall förebygga föroreningar och ständigt förbättra vårt miljöarbete med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram. Vi skall se miljölagar, myndighetsbeslut och andra krav som en mininivå för vårt miljöarbete.

Vi skall, till en rimlig kostnad, sträva efter att använda det mest miljöanpassade alternativet av kvalitetsmässigt likvärdiga produkter och där det är möjligt, skapa bättre rutiner, för en renare och bättre miljö. Varje medarbetare skall förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.

Vi skall, där det är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt, omsorgsfullt välja leverantörer som aktivt visar att de tillsammans med oss, bidrar till att minska vår miljöpåverkan.

Vi skall prioritera följande: Vid service och nyinstallation till kund skall hänsyn tas till energiåtgång.

Kvalitetspolicy

Företaget skall utföra sina uppdrag inom den tid som överenskommits med kunden.
Inga fel eller avvikelser i uppdragen skall förekomma.

Avtalskunderna för jour skall erbjudas företagets tjänster dygnet runt.

Företaget skall kunna utföra sitt arbete i egna, väl anpassade lokaler, där det skall finnas ett brett lager av pumpar och reservdelar.

Företagets personal skall täcka in all den behörighet och kompetens som krävs för att utföra kundens uppdrag.

Företaget följer alltid arbetarskyddsstyrelsens regler vid arbeten i pumpgrop och tunga lyft. Det är en förutsättning för att kunna utföra arbeten på ett säkert sätt. 

Företaget skall genom planerad och kontinuerlig uppföljning av utförda arbeten och leveranser tillse att kundens behov är uppfyllda.